Quảng Bình: Rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2022

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Ban hành quyết định về việc rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2022 để duy trì độ che phủ rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.

Cụ thể ngày 08/10/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2240/UBND-KT về việc rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý: Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong; các Công ty TNHH MTV LCN gồm Long Đại, Bắc Quảng Bình; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở diện tích đất lâm nghiệp được giao quản lý, tiến hành rà soát địa danh, diện tích đảm bảo tiêu chí để đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2022. Trong đó lưu ý đối tượng, diện tích đất lâm nghiệp rà soát để đăng ký trồng rừng phòng hộ, đặc dụng phải đảm bảo tiêu chí theo quy định; đối tượng, diện tích đăng ký trồng rừng gỗ lớn phải là đất lâm nghiệp quy hoạch rừng sản xuất thuộc các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Đối tượng được hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, khu vực III đã được giao đất lâm nghiệp để trồng rừng sản xuất ổn định, lâu dài; mức đầu tư trồng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng không vượt quá định mức đơn giá được quy định; mức hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng.

Trồng rừng thay thế nhằm duy trì độ che phủ rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khi rà soát, đăng ký kế hoạch phải đảm bảo tính chính xác của thông tin. UBND các huyện, thành phố, thị xã khi đăng ký kế hoạch cần đề xuất đơn vị cụ thể thực hiện nhiệm vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị chuyên môn, kỹ thuật phối hợp với các đơn vị chủ rừng để rà soát quỹ đất đảm bảo đối tượng theo quy định; tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn năm 2022 đảm bảo thiết kế trồng đủ diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích khác.

Những năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao kế hoạch trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng sản xuất bằng các nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay còn nhiều diện tích đất trống thuộc quy hoạch phòng hộ, đặc dụng, đất rừng sản xuất đáp ứng quy định về trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn.