Nạn phá rừng Amazon ảnh hưởng sức khỏe hơn 12 triệu người