Đề xuất bổ sung hình thức cung cấp sản phẩm đo đạc, bản đồ dạng trực tuyến

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Tại dự thảo, Bộ đề xuất bổ sung hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dạng trực tuyến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 27/2019/NĐ-CP được cung cấp, khai thác, sử dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới 2 dạng là: Bản sao hoặc xuất bản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng trực tuyến đang dần trở nên phổ biến. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, dữ liệu nền địa lý quốc gia… dưới dạng trực tuyến để bảo đảm được cung cấp theo thời gian thực. Hình thức sử dụng dữ liệu trực tuyến là một hình thức sử dụng phổ biến, chính xác, kịp thời, tiện lợi, giảm chi phí, đặc biệt phù hợp với định hướng chuyển đổi số cần được quy định để bảo đảm việc cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Ảnh minh họa

Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm dạng trực tuyến để phù hợp với thực tế nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, theo đó quy định việc sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia dưới dạng trực tuyến phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác để mở rộng phạm vi khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia của các cá nhân, tổ chức.

Cụ thể, số liệu của mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia bao gồm giá trị tọa độ, độ cao, trọng lực của các trạm định vị vệ tinh quốc gia được thiết lập trong quá trình xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia, được sử dụng để xây dựng hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc gia động, liên kết hệ tọa độ quốc gia với hệ tọa độ quốc tế, phục vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được xử lý liên tục và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thống nhất trong toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, bổ sung hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dạng trực tuyến để phù hợp với thực tế phát triển của công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, phục vụ chuyển đổi số.

Cụ thể, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng trực tuyến, bản sao hoặc xuất bản phẩm. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc của bản sao theo Mẫu số 07 Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.