Bổ sung hơn 400 tỷ đồng để bảo vệ và phát triển rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 426 tỷ đồng từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Trong đó, kinh phí bố sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương là hơn 71 tỷ  đồng;  Kinh phí bố sung có mục tiêu cho các địa phương là hơn 354 tỷ đồng.

Việc bổ sung ngân sách này thuộc nhiệm vụ thường xuyên trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Cũng theo Quyết định trên, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2021 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung nêu trên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm dúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Chương trình đề ra những nhiệm vụ cụ thể như: Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; Phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp.