Thanh Hóa: Đóng cửa mỏ đất xã Vĩnh Hòa để đảm bảo môi trường

Nhằm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và đảm bảo môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần Hoàng Kỳ.

Mục đích để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao lại đất cho nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Nhằm đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.

Đóng cửa mỏ khoáng sản để đảm bảo môi trường

Với diện tích đóng cửa mỏ là 2 ha, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đơn vị phải san gạt các hố moong, xử lý các vách dốc, tạo mặt bằng đáy moong phù hợp với địa hình chung của khu vực; cải tạo, sửa chữa các khu vực bị ảnh hưởng do quá trình khai thác (đường giao thông, hệ thống thoát nước,…). Trong thời gian 09 tháng.

Công ty cổ phần Hoàng Kỳ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Hòa trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định. Không lợi dụng việc đóng cửa mỏ để khai thác khoáng sản trái phép và không được vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ trong quá trình thực hiện Đề án đóng cửa mỏ.