Đề xuất hướng dẫn chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, nội dung chi tiết phương án sử dụng đất phải thể hiện được các nội dung sau:

1- Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất và làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế theo những nội dung chính sau đây: a) Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng; b) Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn, trong đó nêu cụ thể: b.1- Diện tích đất sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất có tranh chấp, lấn chiếm; b.2- Diện tích đất sử dụng theo từng loại đất; hình thức sử dụng đất (thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất); theo thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, có thời hạn, thời hạn sử dụng đất còn lại); b.3 – Diện tích đất sử dụng có giấy tờ pháp lý về đất đai (Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất), không có giấy tờ pháp lý về đất đai.

2- Đối chiếu diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

a) Diện tích đất không có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

b) Diện tích đất có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có), hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất.

c) Diện tích đất doanh nghiệp được giao, nhận chuyển nhượng và thuê đất theo quy định của pháp luật phát sinh từ sau thời điểm phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được phê duyệt đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

d) Diện tích đất không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và diện tích đất không thuộc phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có).

3- Đề xuất phương án sử dụng đất đối với diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đề nghị giữ lại sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp theo các nội dung sau: a) Tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng; b) Diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; c) Đối với diện tích các loại đất khác ngoài diện tích đất đề nghị giữ lại cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa tiếp tục sử dụng thực hiện theo phương án sắp xếp lại, quản lý nhà, đất đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

4- Phê duyệt phương án sử dụng đất: Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất được giữ lại tiếp tục sử dụng như sau: a) Tổng diện tích, số lượng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng; b) Diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; c) Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và không phải lập lại phương án sử dụng đất theo quy định này.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.