Xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 633/VPCP-NN về việc ban hành Bộ Tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cống Vũng Liêm – một trong 3 công trình thuộc Tiểu dự án kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí xác định dự án đầu tư, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng thể thức, tính khả thi, thuận tiện cho các đơn vị thực hiện khi thi hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Bộ Tiêu chí thành phần về xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu được xây dựng trên quan điểm lựa chọn các dự án giảm thiểu hiệu quả nhất tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, việc thích ứng phải gắn với phát triển bền vững, tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại, hài hòa lợi ích, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, lựa chọn các dự án đúng thuộc lĩnh vực ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời đề xuất dự án có nội dung đạt chất lượng tốt để xem xét, phê duyệt thực hiện. Bộ Tiêu chí này tập trung vào dự án có tính đầu tư phục vụ nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Dự thảo Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu đưa ra hai cách tiếp cận với khoảng 100 tiêu chí cụ thể. Cách tiếp cận từ trên xuống áp dụng để xây dựng bộ tiêu chí cấp quốc gia và hiệu quả của các hành động thích ứng với tăng cường năng lực cấp tỉnh. Cách tiếp cận từ dưới lên áp dụng để xây dựng bộ tiêu chí cấp tỉnh/thành phố và hiệu quả của các hành động với việc đạt được mục tiêu thích ứng cấp quốc gia về giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương.

Nguồn: