Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thành dự thảo Kế hoạch hành động chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH).

Kế hoạch có ba nhiệm vụ trọng tâm là chủ động ứng phó, tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành giao thông vận tải và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả.

Năm giải pháp cụ thể được đưa ra gồm: Giải pháp về tổ chức, quản lý và ban hành cơ chế chính sách; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Tăng cường, đa dạng hóa, có sự kết hợp các nguồn lực trong ứng phó với BĐKH, tiết kiệm tài nguyên và tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Cuối cùng là giải pháp mở rộng quan hệ hợp tác về BĐKH, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động trước ngày 30/6.