Quảng Nam: Yêu cầu thủy điện đền bù vì xả lũ gây thiệt hại