Nghệ An: Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 01/10/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được xác định: Trên 85% số xã, phường, thị trấn không có bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch; trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm tiếp theo và trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm cuối thực hiện Kế hoạch này.

Nghệ An phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025

Xây dựng thành công ít nhất 12 cơ sở chăn nuôi lợn và 03 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn. Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả.

Từ năm 2020 đến năm 2025, các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung gồm: Chăn nuôi lợn an toàn sinh học; tổ chức nuôi tái đàn lợn, tăng đàn lợn; giám sát dịch bệnh; tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP; kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn; quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm; nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh DTLCP; tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi bổ sung, cập nhật các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chăn nuôi như cơ sở chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân và lực lượng vũ trang bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra; các đối tượng tham gia công tác phòng, chống DTLCP; triển khai các chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch DTLCP.

Tỉnh Nghệ An quyết tâm đẩy lùi dịch tả lợn Châu Phi

Các địa phương chỉ nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc tại cơ sở có bệnh nhưng đã qua 21 ngày và không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Đối với địa phương chưa công bố hết bệnh DTLCP, chỉ được nuôi tại trang trại chưa bị bệnh DTLCP đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, được cấp chứng nhận VietGAHP, GlobalGap hoặc được chính quyền cấp huyện, xã và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu an toàn dịch bệnh để tái đàn, tăng đàn.

Đối với các cơ sở đã bị bệnh DTLCP phải thực hiện nuôi chỉ báo trước khi tái đàn với số lượng 10% quy mô chăn nuôi của cơ sở để bảo đảm không có dịch bệnh tái phát trong khoảng thời gian ít nhất 21 ngày.