WVV tuyển 02 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (World Vision International – Vietnam) tuyển 02 vị trí sau: