ĐHQGHN nghiên cứu bảo tồn loài Voọc mông trắng ở miền Bắc Việt Nam

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Vĩnh Thanh ở Khoa Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) đã thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn loài voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở miền Bắc Việt Nam (2019-2021), loài thú đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp.

Voọc mông trắng

Các nhà nghiên cứu hiện đã khảo sát các vị trí phân bố của voọc ở một số địa phương, ghi nhận số lượng quần thể, vị trí phân bố trong quá khứ và hiện tại, thu thập các dữ liệu thảm thực vật, dữ liệu địa hình, khí hậu…, đồng thời thu thập các mẫu phân voọc và thiết kế các đoạn mồi ADN để phân tích tiếp trong phòng thí nghiệm, đồng thời phỏng vấn các đối tượng có liên quan đến bảo tồn voọc ở một số địa phương có voọc sinh sống.

Trên cơ sở đó, họ sẽ xây dựng mô hình phân bố của loài (có tính đến kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam), đánh giá nguy cơ đe dọa, dự báo phân bố của loài Voọc mông trắng trong tương lai, qua đó đề xuất các biện pháp bảo tồn những quần thể Voọc mông trắng ở miền Bắc Việt Nam.