Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Chỉ thị số 106/CT-BQP về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Nội dung chỉ thị nêu rõ: Đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng điện năng phi sản xuất: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động trong toàn đơn vị, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về tiết kiệm điện; đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua-khen thưởng.

Rà soát, chấn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang, thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Các đơn vị cần sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ; tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện…

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị quân đội sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện; lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió…; các nhà khách, khách sạn, tổ hợp văn phòng, nhà công vụ giảm 50% công suất chiếu sáng ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng khi có thông báo…