Sớm hoàn thiện, trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khi ông chủ trì cuộc họp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để nghe báo cáo về nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng 17/6 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ông Nguyễn Bá Minh cho biết: Theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục được giao triển khai xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Tổng cục đã nhận được ý kiến của 7/8 đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; tổ chức Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch; trình Bộ thẩm định tại Công văn số 948/ĐCKS-KHTC ngày 14/4/2020.

Xét quan điểm lập quy hoạch, khi xây dựng phải phân tích, đánh giá thể hiện rõ các quan điểm về điều tra, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản quốc gia; huy động nguồn lực cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu khoa học hiện đại, công nghệ tiên tiến, tăng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản).


Ông Nguyễn Bá Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tóm tắt Quy hoạch

Theo ông Nguyễn Bá Minh, Quy hoạch trên đề ra 3 mục tiêu chính: Đối với công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền và lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:250.000 và lớn hơn các vùng biển Việt Nam; điều tra tổng hợp về địa chất môi trường, tai biến địa chất, di sản địa chất, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất không gian ngầm; đánh giá khoáng sản trên các cấu trúc thuận lợi có triển vọng khoáng sản trên đất liền đến độ sâu 1000m và trên các vùng biển Việt Nam.

Chỉ tiêu đánh giá kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Diện tích lập bản đồ địa chất khoáng sản; số lượng khu vực điều tra tổng hợp về địa chất môi trường, tai biến đại chất, di sản địa chất, địa chất công trình; số lượng từng loại khoáng sản được đánh giá, xác định tài nguyên.

Khai thác sử dụng kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Cơ sở dữ liệu, thông tin về địa chất, khoáng sản phục vụ kịp thời, có hiệu quả kinh tế xã hội. Thúc đẩy việc chuyển nguồn lực tài nguyên địa chất và khoáng sản thành nguồn lực phát triển đất nước.

Góp ý cho báo cáo, đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng trên cơ sở mục tiêu tổng quát căn cứ mức độ hiện trạng kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, dự báo nhu cầu và khả năng đầu tư, nhu cầu phát triển kinh tế từng thời kỳ quy hoạch sẽ đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho phân kỳ quy hoạch phù hợp quan điểm chỉ đạo.

Toàn cảnh cuộc họp

Cụ thể, mỗi nhóm nhiệm vụ sẽ đề xuất xây dựng các đề án cụ thể. Mỗi đề án sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phạm vi điều tra, đối tượng điều tra, mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp điều tra, kết quả đạt được, sản phẩm dự kiến.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030 phải dự báo được triển vọng phát hiện khoáng sản trong các thời kỳ thực hiện Quy hoạch, mức độ đáp ứng nhu cầu của kinh tế xã hội trong từng thời kỳ phát triển của kinh tế- xã hội về nguyên liệu khoáng và thông tin địa chất.

“Trên cơ sở đó, cuộc họp này nhằm đưa ra góp ý để đơn vị giao chủ trì hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành sớm và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chậm nhất vào cuối tháng 9/2020” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu.