UBTVQH cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 01/6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính- Ngân sách thống nhất với Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bỏ quy định đối tượng “hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy định của pháp luật” tại khoản 11 Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết để đảm bảo thống nhất về đối tượng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Về các nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, thống nhất bổ sung nguyên tắc ưu tiên vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các dự án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở bờ biển, an ninh nguồn nước và lĩnh vực thủy lợi, đã được thể hiện tại khoản 6 Điều 4 và Điều 5 Dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, bổ sung nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải bảo đảm trật tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh sửa thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công; Thống nhất không quy định về việc dành lại một khoản vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ theo Báo cáo thẩm tra số 1978/BC-UBTCNS14 ngày 15/5/2020 của Ủy ban Tài chính- Ngân sách (Bỏ quy định tại khoản 8 Điều 4 của Dự thảo đã trình).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, Chính phủ tiếp thu, bổ sung quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Dự thảo Nghị quyết về cơ sở tính điểm của các tiêu chí. Theo đó, Dự thảo mới đã được bổ sung tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng (nhằm khuyến khích địa phương trồng, bảo vệ và phát triển rừng), bổ sung tiêu chí vùng bao gồm: các vùng chịu tác động lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu (sạt lở bờ sông, bờ biển, xâm nhập mặn, nước biển dâng…).

Liên quan đến việc xác định vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Chính phủ đã sửa đổi quy định “vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 được xác định theo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2020-2022” tại Khoản 2 Điều 9 Dự thảo Nghị quyết để phù hợp với thực tiễn thu ngân sách nhà nước năm 2020, 2021 gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Thay vào đó, Dự thảo mới quy định “Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về Đầu tư công và Ngân sách Nhà nước, dự kiến nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (nếu có), phù hợp với định hướng mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm  2021-2025 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cụ thể của năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương năm 2019, ước thực hiện năm 2020”.

Ngoài ra, Chính phủ đã tiếp thu, quy định rõ hơn điều khoản chuyển tiếp để tránh khoảng trống pháp lý và bảo đảm thi hành khi Nghị quyết này có hiệu lực pháp luật, bổ sung Khoản 3 Điều 13 về các dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, đồng thời, có Phụ lục kèm theo Nghị quyết để hướng dẫn phân loại ngành, lĩnh vực đối với trường hợp các dự án chuyển tiếp của Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên họp, đa số các đại biểu đề nghị đa số ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Có ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát, nghiên cứu thêm để quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các tỉnh biên giới… sao cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành các nội dung và Ủy ban Tài Chính- Ngân sách và Chính phủ đã thống nhất tiếp thu. Về các nội dung còn ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không sử dụng thuật ngữ “chi tiêu cơ sở”, sửa lại bằng “các dự án chuyển tiếp” để phản ánh đúng thực tiễn và dễ hiểu hơn.

Bên cạnh đó, thống nhất việc không quy định tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương không quá 30% không bao gồm vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án ODA. Đồng thời giao Ủy ban Tài chính- Ngân sách phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp này để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết này.