Kiên quyết xử lý các cụm, khu công nghiệp gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo đó, ngoài việc yêu cầu tạm dừng việc thành lập mới các khu kinh tế, cụm, khu công nghiệp trong thời gian rà soát, Thủ tướng còn yêu cầu xử lý nghiêm những khu kinh tế, cụm, khu công nghiệp hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, từ đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2012.

Xí nghiệp sản xuất giấy tại Khu công nghiệp Việt Trì (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg về quy chế quản lý cụm công nghiệp và việc triển khai quy hoạch, thành lập và hoạt động của các cụm công nghiệp tại các địa phương. Trên cơ sở đó, xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý đối với các cụm công nghiệp có vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các khu kinh tế, cụm, khu công nghiệp, đặc biệt là đối với các khu công nghiệp đã có dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa có công trình xử lý nước thải tập trung, báo cáo Thủ tướng trong quý IV/2012.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp đánh giá tình hình triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động trong KCN thuê, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2012.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành chỉ đạo bố trí quỹ đất, quy hoạch, xây dựng các công trình tái định cư, nhà ở cho người lao động và các công trình dịch vụ phục vụ khu kinh tế, cụm, khu công nghiệp.