Hiện trạng rừng tại Việt Nam tính đến 31/12/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2019, diện tích đất rừng toàn quốc là 14.609.220 ha.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Theo đó, đến ngày 31/12/2019, diện tích đất có rừng là 14.609.220 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.292.434 ha; rừng trồng là 4.316.786 ha.

Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.864.223 ha, tỷ lệ che phủ là 41,89%.

Như vậy, so với công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018, diện tích đất có rừng toàn quốc tăng 117.925 ha; tỷ lệ che phủ rừng tăng 0,24%.

Nguồn: