Thủ tướng: 12 tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến 22-4 hoặc 30-4 tùy tình hình