Lựa chọn nhiệt điện là đánh đổi môi trường

Đăng ngày

Nguồn: VTC1