Lựa chọn nhiệt điện là đánh đổi môi trường

Nguồn: VTC1