Bộ Tài nguyên và Môi trường hành động ứng phó dịch COVID-19

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân trong các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động lập phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp (tính đến cả trường hợp phải cách ly con người, cách ly trụ sở làm việc…) nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc tăng cường quản lý chất thải y tế lây nhiễm trong công tác phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo trong Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Rà soát việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trình Bộ ban hành theo thẩm quyền ngay trong tháng 3 năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế – xã hội. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, môi trường, khoáng sản…; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với hiện đại hóa, cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tạo thuận lợi về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ liên hệ cập nhật tình hình qua các kênh thông tin đối ngoại (Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán và các đối tác quốc tế liên quan) để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và điều phối chung các hoạt động về đối ngoại, hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ…

Nguồn: