IECD tuyển 02 vị trí

Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu (IECD) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại TP. HCM:

01 Cán bộ dự án

01 Quản lý dự án

Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020

Liên hệ: mihaela.chirca@iecd.org