Bảo tồn “cái nôi” đa dạng sinh học

“Mạng lưới các khu Ramsar sẽ tiếp tục được mở rộng” – đây là mục tiêu được đặt ra trong Dự thảo Kế hoạch Hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 – 2030 do Bộ TN&MT xây dựng.

Mục tiêu đặt ra là bảo tồn các vùng đất ngập nước ở Việt Nam thông qua việc thúc đẩy phát triển các giá trị sinh thái, văn hóa, kinh tế và xã hội của vùng đất ngập nước trên toàn quốc, đồng thời, huy động được sự tham gia của các bên có liên quan, cộng đồng, các khu vực tư nhân trong quản lý và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế của Việt Nam về quản lý đất ngập nước và đa dạng sinh học, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên trên các vùng đất ngập nước.

Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

Theo dự thảo này, đến năm 2025, Việt Nam sẽ kiện toàn hệ thống chính sách, pháp luật, tổ chức quản lý và cơ chế phối hợp liên ngành cấp Trung ương và địa phương về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước. Tăng cường năng lực quản lý đất ngập nước ở cấp Trung ương và địa phương về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam. Hoàn thành việc kiểm kê, phân loại đất ngập nước Việt Nam và lồng ghép cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học, dữ liệu kiểm kê đất đai.

“Mất đất ngập nước là mất đa dạng sinh học. 87% diện tích đất ngập nước trên thế giới biến mất trong vòng 300 năm qua. 1 triệu loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng” – Ban Thư ký Công ước Ramsar.

Cùng với đó, Việt Nam cũng phục hồi ít nhất 10% diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng có dấu hiệu suy thoái; thành lập được 5 khu bảo tồn đất ngập nước và đề cử thành công 3 khu Ramsar. Triển khai các mô hình công – tư, mô hình kết hợp sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý, sử dụng khôn khéo tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái các vùng đất ngập nước quan trọng. Nâng cao nhận thức, sự tham gia, ủng hộ của xã hội về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên toàn quốc. Mạng lưới các khu Ramsar được mở rộng và vận hành hoạt động có hiệu quả.

Đến năm 2030, sẽ đảm bảo tất cả các vùng đất ngập nước quan trọng trên toàn quốc được tổ chức quản lý, bảo tồn và sử dụng khôn khéo. Phục hồi 25% diện tích các vùng đất ngập nước quan trọng; thành lập được ít nhất 10 khu bảo tồn đất ngập nước và đề cử thành công ít nhất 5 khu Ramsar trên toàn quốc.

9 khu Ramsar của nước ta là Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định; Vùng đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai; Hồ Ba Bể tại tỉnh Bắc Kạn; Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp; Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Vườn Quốc gia Côn Đảo tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Khu Ramsar Láng Sen; Vườn Quốc gia U Minh Thượng; Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình).