Tặng dung dịch cho trường học sát khuẩn phòng dịch Covid-19

Nguồn:

Truyền hình Nhân dân