LIN tuyển 2 vị trí

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tuyển 1 điều phối chương trình và 1 kế toán.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ tới: hr@linvn.org

Chi tiết công việc xem tại đây Điều phối viên; Kế toán