Không khí ô nhiễm tại Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe