Thủ tướng phê duyệt chương trình tìm kiếm nguồn nước cho 41 tỉnh khan hiếm nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Nước sạch đến với người dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước sẽ thực hiện trên địa bàn 41 tỉnh với 325 vùng.

Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Mục tiêu tổng quát là tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước để cung cấp nước sinh hoạt, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Chương trình tìm kiếm các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; đề xuất các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; xây dựng được các công trình cấp nước phù hợp với điều kiện ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân.

Chương trình thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 41 tỉnh với 325 vùng được điều tra, đánh giá. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có 147 vùng được đánh giá tại 15 tỉnh. Khu vực Bắc Trung Bộ có 32 vùng được điều tra đánh giá tại 5 tỉnh. Khu vực Nam Trung Bộ có 48 vùng được điều tra đánh giá ở 7 tỉnh. Bốn tỉnh khu vực Tây có 55 vùng được điều tra đánh giá. 10 tỉnh khu vực Nam Bộ có 53 vùng được điều tra đánh giá.

Chương trình có ba dự án thành phần gồm: Dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước nhằm lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất; đánh giá số lượng và chất lượng các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt. Dự án Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách, nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nuớc sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Và dự án Xây dựng hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, trước mắt thí điểm mô hình hệ thống cấp nước tại các khu vực khó khăn, khan hiếm nước thuộc các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Phước, Kon Tum, Cà Mau, Kiên Giang.