Pháp luật bảo vệ môi trường chưa đủ mạnh

Thống kê từ Bộ Tư pháp, Việt Nam có khoảng 300 văn bản về pháp luật bảo vệ môi trường đã được ban hành. Tuy nhiên, nhiều quy định quan trọng vẫn còn thiếu hoặc một số vấn đề chưa được quy định cụ thể.

Ví dụ, theo ông Nguyễn Văn Cương – Phó ban Nghiên cứu Pháp luật Bảo vệ Môi trường (Bộ Tư pháp), chưa ban hành thuế bảo vệ môi trường; kiểm toán môi trường; chưa quy định chi tiết chế định bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường; thiếu chính sách cụ thể khuyến khích ngành công nghiệp môi trường, xã hội hóa bảo vệ môi trường; quy định chi tiết…

Một vấn đề khác là tính ổn định của văn bản pháp luật bảo vệ môi trường cũng không cao. Có văn bản chỉ mới ban hành chưa lâu nhưng cũng đã phải sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, pháp luật môi trường Việt Nam không có quy định về việc áp dụng hồi tố. Thực tế này làm việc gây ô nhiễm trở nên phổ biến hơn. Không ít khu vực, sông, hồ bị ô nhiễm nặng trở thành các khu vực “chết”, sông “chết”… nhưng không xác định được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về tình trạng đó. Việc truy cứu trách nhiệm khó khăn cả về mặt thực tế và pháp lý.