Tốc độ tiêu thụ tài nguyên chênh lệch lớn giữa các nước

Ngày Trái Đất vượt giới hạn năm 2019 là ngày 29/7. Tuy nhiên, ngày này sẽ khác nhau nếu nhân loại tiêu thụ tài nguyên với tốc độ mà người dân các quốc gia dưới đây tiêu thụ.

Nguồn: