Hạt vi nhựa có thể đi vào cơ thể chúng ta như thế nào?

Ăn các loài sinh vật biển không còn an toàn khi trong nước biển có trên 5 nghìn tỷ mảnh nhựa và trên 90% trong số đó là các hạt vi nhựa.