WVV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WVV) cần tuyển Điều phối viên chương trình khu vực, làm việc tại Hòa Bình.

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây