Quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải đảm bảo các nguyên tắc chung sau:

Một là, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực nhằm thực hiện việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Hai là, việc khắc phục sự cố tràn dầu trên biển phải sử dụng thông tin, dữ liệu, kết quả ứng phó sự cố tràn dầu và điều tra, khảo sát bổ sung, cập nhật.

Ba là, lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường.

Bốn là, chất lượng biển sau khi khắc phục sự cố tràn dầu trên biển được cải thiện và có khả năng phục hồi đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

4 bước khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

Thông tư nêu rõ, quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển bao gồm: 1- Điều chỉnh, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển; 2- Lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; 3- Thực hiện kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển và giám sát việc thực hiện kế hoạch; 4- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu trên biển.

Trong đó, Thông tư nêu rõ, việc lập kế hoạch khắc phục sự cố tràn dầu trên biển được tiến hành khi thuộc một trong các trường hợp sau: Số lượng các vị trí có nồng độ các thông số môi trường đánh giá lớn hơn giá trị các thông số cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường chiếm tỷ lệ lớn hơn 25% tổng số vị trí đo đạc, quan trắc, lấy mẫu; tổng diện tích các tiểu vùng có mức độ tổn thương thấp chiếm tỷ lệ lớn hơn 15% tổng diện tích khu vực điều tra, đánh giá chi tiết.

Những trường hợp không thuộc quy định trên thì tiến hành theo dõi diễn biến mức độ ô nhiễm môi trường biển theo quy định sau:

Tiến hành đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép và định kỳ đánh giá mức độ tổn thương của từng tiểu vùng.

Tần suất đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường cho phép như sau: 1 tuần một lần đối với môi trường nước biển, 2 tuần một lần đối với môi trường trầm tích bề mặt đáy biển. Định kỳ 15 ngày tiến hành đánh giá diễn biến ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển. Theo dõi diễn biến ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu trên biển được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày có báo cáo kết quả đánh giá chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường biển. Trường hợp các thông số vẫn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường cho phép thì tiến hành lập kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/3/2019.

Nguồn: