Những mục tiêu của Liên hợp quốc trong năm 2019

Năm 2018 ghi dấu những đóng góp của Liên hợp quốc nhằm mang lại hoà bình, chấm dứt đói nghèo và bảo vệ môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn cần nỗ lực để trong năm 2019 tiếp tục hoàn thành những mục tiêu chưa đạt được.

Nguồn: