Điều tra vụ lợi dụng tận thu gỗ gãy đổ sau bão để khai thác rừng phòng hộ