Quảng Ngãi: Thu hồi trên 14.000ha đất lâm nghiệp giao cho dân

Tại huyện Ba Tơ, diện tích thu hồi là 6.599,26ha; đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính…

Thu hồi đất lâm nghiệp của các Công ty Nông Lâm nghiệp giao cho nhân dân sản xuất

​Theo báo cáo​ UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, UBND tỉnh đã thu hồi đất lâm nghiệp của các công ty nông lâm nghiệp tại 3 huyện Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà giao cho địa phương quản lý để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất, với tổng diện tích là 14.217,46ha.

​Cụ thể, tại huyện Ba Tơ, diện tích thu hồi là 6.599,26ha; đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính 3.362,4/6.599,26ha (phần diện tích thu hồi của các công ty lâm nghiệp); phê duyệt phương án và ban hành quyết định giao đất, với diện tích 1.900,4ha/2.378 giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất được cấp, đã trao 827 GCNQSD đất cho người sử dụng đất; phần diện tích 1.462ha giao UBND xã quản lý không đưa vào phương án giao đất.

Đối với phần diện tích 3.236,86ha còn lại, UBND huyện Ba Tơ đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; phấn đấu trong năm 2018 cấp xong 2.378 GCNQSD đất và hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính đối với phần diện tích 3.236,86ha. Năm 2019 hoàn thiện việc phê duyệt phương án, ban hành quyết định giao đất và cấp GCNQSD đất đối với phần diện tích 3.236,86ha.

Tại huyện Trà Bồng, tổng diện tích thu hồi là 5.692,2ha, huyện đã hoàn thành công tác đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính với diện tích 4.038,6/5.692,2ha (phần diện tích thu hồi của các công ty lâm nghiệp); diện tích còn lại 1.653,6ha là đất rừng tự nhiên thuộc xã Trà Tân và Trà Bùi đã được thực hiện theo dự án giao đất, giao rừng cho hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư. Dự kiến đến hết tháng 12/2018 thực hiện hoàn thành công tác giao đất, cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được UBND huyện giao đất.

Tại huyện Tây Trà, diện tích thu hồi là 1.926ha, đã tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn 9 xã thuộc huyện, với diện tích đo đạc theo thực tế 4.282,3ha, gồm tất cả các loại đất lâm nghiệp, đất có khả năng lâm nghiệp và đất trồng cây hàng năm khác trên sườn đất dốc chưa được đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính, trong đó có phần diện tích 1.926ha thu hồi của các công ty lâm nghiệp giao cho địa phương quản lý để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất. Dự kiến đến hết tháng 12/2018 thực hiện hoàn thành công tác giao đất.

Nguồn: