Gia Lai: Lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/3/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 449/BXD -VLXD về việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nhận được các Văn bản số 265/SXD-QLXD ngày 09/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị cho ý kiến về việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 05/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong đó yêu cầu các Bộ: Rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo quy định tại mục 59, Phụ lục 2 Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch quy định tại mục 10, Phụ lục 3 Danh mục các Bộ Luật, Luật có quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi bổ sung, trong đó có quy định sửa đổi “Khoản 1 và khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 10, khoản 1 Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 40, điểm b khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 53, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 80, điểm c khoản 1 Điều 81”, Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

Do vậy, việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải căn cứ vào Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.