Bà Rịa-Vũng Tàu: 8.200 tỉ đồng xử lý ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của đề án nhằm cải tạo và phục hồi cảnh quan môi trường các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh cơ bản được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải.

Đề án được xây dựng với nhiệm vụ ưu tiên cho tập trung triển khai năm chương trình trọng tâm với 19 dự án ưu tiên được đề ra để thực hiện.

Cụ thể, chương trình thứ nhất là thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt gồm có hai dự án: Dự án đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo với công suất xử lý 20 tấn/ngày; dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Chương trình thứ hai là thu gom và xử lý nước thải đô thị, có sáu dự án gồm: Dự án thu gom và xử lý nước thải huyện Côn Đảo với công suất xử lý khoảng 7.000 m3/ngày đêm; dự án thu gom và xử ]ý nước thải đô thị TP Vũng Tàu giai đoạn 2 công suất xử lý khoảng 44.000 m3/ngày đêm; dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị TP Bà Rịa, công suất xử lý khoảng 12.000 m3/ngày đêm; dự án thu gom và xử lý nước thải đô thị khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, công suất xử lý khoảng 30.000 m3/ngày đêm; dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị khu vực Long Sơn – Gò Găng, TP Vũng Tàu, công suất xử lý khoảng 9.500 m3/ngày đêm; dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền, công suất xử lý khoảng 19.500 m3/ngày đêm.

Chương trình thứ ba là cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại một số khu vực bị ô nhiễm và bảo vệ cảnh quan, gồm bảy dự án: Dự án cải tạo kênh Bến Đình; dự án cải tạo hồ Bàu Sen; dự án khôi phục rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ; dự án cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải Phước Cơ; dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và lắp đặt quan trắc tự động; dự án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường dầm nước trước cống số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành; dự án đầu tư hạ tầng hai khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Long Điền và TP Vũng Tàu để di dời các cơ sở chế biến hải sản.

Chương trình thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thải, nguồn nước cấp, gồm hai dự án: Dự án đầu tư thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quan trắc tự động nước thải, khí thải, môi trường không khí tại các đô thị và tại trung tâm điều hành, Sở TN&MT; dự án đầu tư các trạm quan trắc tự động để theo dõi chất lượng nước cấp tại hồ Đá Đen, Sông Ray, Sông Hỏa.

Chương trình thứ năm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức doanh nghiệp, cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường có hai dự án gồm: Dự án tăng cường các hoạt động truyền thông về môi trường; dự án đào tạo nguồn nhân lực về công tác bảo vệ môi trường.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020 vào khoảng hơn 8.255 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sáchcủa tỉnh khoảng gần 3.400 tỉ đồng; vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng gần 2.000 tỉ đồng và vốn ODA khoảng hơn 2.800 tỉ đồng.


Cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) bị ô nhiễm khiến xuất hiện các loại tảo làm nước chuyển màu, tới đây sẽ được đầu tư để cải tạo, khắc phục. Ảnh: TK