31/63 tỉnh, thành phố phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), 31/63 tỉnh, thành phố đã gửi Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 653,3 tỷ đồng.

Tổng cục này cho biết đã trình Hội đồng thẩm định 25 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tham mưu cho Bộ TN&MT phê duyệt 13 hồ sơ, với tổng số tiền phê duyệt là 316,3 tỷ đồng, số tiền nộp lần đầu là 94,6 tỷ đồng.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một điểm mới từ Luật Khoáng sản 2010. Sau đó, năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian tới, Tổng cục Địa chất Khoáng sản cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khoanh định và công bố khu vực có khoảng sản phân tán, nhỏ lẻ để giao các địa phương quản lý. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra hoạt động thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; đặc biệt đẩy mạnh việc kiểm soát hoạt động khoáng sản thông qua sổ giám sát hoạt động khoáng sản để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, thực hiện Nghị định về quản lý cát sỏi lòng sông ngay sau khi được Chính phủ ban hành. Mở rộng hợp tác quốc tế trong điều tra địa chất, khoáng sản biển sâu; lập bản đồ địa chất, khoáng sản, khu vực địa chất tai biến. Đánh giá tiềm năng tài nguyên từng loại, nhóm khoáng sản quan trọng, di sản địa chất, công viên địa chất.