Trình sửa đổi Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường

Theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa được Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành, năm 2018 sẽ xây dựng 16 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 28 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN-MT.

Trong số các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáng lưu ý là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng – thủy văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bên cạnh đó, Bộ TN-MT cũng sẽ dự thảo nhiều quyết định, nghị định quan trọng khác, trong đó có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TPHCM.

Về các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN-MT, chỉ riêng lĩnh vực đất đai sẽ xây dựng 3 thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; quy định chi tiết Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ TN-MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Lĩnh vực môi trường sẽ xây dựng Thông tư quy định về tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Lĩnh vực tài nguyên nước sẽ xây dựng 2 thông tư, trong đó có Thông tư quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất…

Lĩnh vực biển và hải đảo cũng sẽ xây dựng 2 thông tư, đáng lưu ý là Thông tư quy định về khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển.