Sửa đổi Hiệp định viện trợ dự án phát triển ngành lâm nghiệp

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa  đồng ý việc sửa đổi Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) đồng tài trợ cho Dự án “Phát triển ngành lâm nghiệp” để phân bổ lại các hạng mục của Hiệp định này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định phê duyệt việc sửa đổi nói trên và xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo tiến độ dải ngân chung của dự án, đồng thời có biện pháp giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra của dự án.

Được biết, mục tiêu của Dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” là quản lý có hiệu quả và bền vững các khu rừng trồng sản xuất và bảo tồn đa dạng sinh học ở một số khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao, nhằm tăng thêm đóng góp của ngành lâm nghiệp vào công tác xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Dự án cũng có mục tiêu hỗ trợ thí điểm cấp chứng chỉ rừng cho khoảng 10.000 ha rừng trồng thương mại của các hộ gia đình. Chứng chỉ rừng đảm bảo cho việc quản lý rừng trồng một cách bền vững, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Khi rừng trồng được cấp chứng chỉ sẽ nâng cao một cách đáng kể giá trị của các sản phẩm từ rừng trồng, mở ra cơ hội cho các sản phẩm từ rừng trồng của dự án có thể tiếp cận với các thị trường mới có yêu cầu cao về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.