Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2017

Trong năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 35.884 triệu USD.