Công ty Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu bị phạt 60 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 273/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.


CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 273/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu, cụ thể như sau: Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBKNNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với: 03 hợp đồng mua bán thép số 011116/DH-TH.C ngày 01/11/2016, 0111/DH-TH ngày 01/11/2016, 1312/DH-TH ngày 13/12/2016; Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đấu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015.