Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND TP Hà Nội.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND TP Hà Nội, cụ thể: Sửa đổi Khoản 5 và Khoản 6 Điều 3; sửa đổi Khoản 1 Điều 4; sửa đổi Khoản 1 Điều 5; sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7; sửa đổi Khoản 5 Điều 12; sửa đổi Khoản 5 Điều 13; bổ sung Điểm k Khoản 2 Điều 20; bãi bỏ Khoản 2 Điều 9.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2017. Các nội dung khác tại Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND TP Hà Nội giữ nguyên hiệu lực.