Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 9/8, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động tham vấn cộng đồng, tư vấn, phản biện; thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của Bộ, hoạt động của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ Việt Nam rất đa dạng, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, để nâng cao các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, cần tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ với nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, cần bổ sung, sửa đổi một số cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tham vấn cộng đồng, tư vấn, phản biện, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.