Bộ TN&MT đề nghị tạm dừng thi công Dự án Thủy điện Sông Lô 2

ThienNhien.Net – Sau khi khảo sát và đánh giá thực tế sai phạm của Công ty TNHH Thanh Bình, chủ đầu tư Dự án Thủy điện Sông Lô 2 trong việc triển khai xây dựng các hạng mục của Dự án điều chỉnh khi chưa được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), ngày 12/7/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 3488/BTNMT-TCMT đề nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công dự án và xử lý các sai phạm liên quan, báo cáo kết quả về Bộ.


Dự án thủy điện Sông Lô 2 (điều chỉnh) chưa được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM

Dự án Thủy điện Sông Lô 2 được UBND tỉnh Hà giang phê duyệt Báo cáo ĐTM tại Quyết định số 138/QĐ/UBND ngày 13/01/2010 và chủ dự án đã triển khai thi công một số hạng mục của dự án.

Tháng 4/2017, chủ dự án lập lại báo cáo ĐTM của Dự án thủy điện Sông Lô 2 (điều chỉnh) trình Bộ TN&MT thẩm định, phê duyệt với lý do nâng công suất lắp máy từ 21 MW lên 28 MW và điều chỉnh một số hạng mục so với báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt.

Ngày 1/6/2017, Bộ TN&MT thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM này và ngày 23/6/2017 tổ chức khảo sát tại địa điểm thực hiện Dự án điều chỉnh.

Tại thời điểm khảo sát, Chủ dự án đang thi công hạng mục đê bao bờ trái và đê bao bờ phải, là 02 hạng mục thuộc phạm vi của Dự án điều chỉnh. Hoạt động này vi phạm quy định của Luật BVMT 2014, do đó Bộ đề nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Chủ dự án dừng toàn bộ hoạt động thi công xây dựng Dự án Thủy điện Sông Lô 2, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian dừng thi công; đảm bảo phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục và ứng phó các sự cố môi trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh cần xử lý các vi phạm và yêu cầu chủ dự án khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật; gửi kết quả về Bộ.

Liên quan đến Dự án Thủy điện Sông Lô 2, loạt bài Mảng tối của những “công trình ánh sáng đăng trên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường ngày 24/6/2017 cũng phản ánh nhiều sai phạm của chủ đầu tư cũng như những bất cập, hạn chế liên quan đến quy trình cấp phép ĐTM của dự án.

Văn Hoàng