Bộ NNPTNT và Bộ TNMT “bắt tay” cùng kiến nghị sửa đổi luật đất đai

ThienNhien.Net – Cuối giờ chiều nay (12.7) tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và ông Trần Hồng Hà – Bộ trưởng TNMT ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 bên, nâng cao tính chủ động về quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực mỗi ngành phụ trách, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương. 2 bên sẽ tăng cường phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên nước, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 2 Bộ; Thanh kiểm tra hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đào tạo bồi dưỡng nguồn lực và hợp tác quốc tế….

Buổi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 giữa Bộ NNPTNT và Bộ TNMT

Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, quan hệ giữa 2 Bộ là mối quan hệ hữu cơ, mang tính chất tương trợ lẫn nhau. Nếu nông nghiệp phát triển bền vững sẽ đảm bảo về môi trường. Ngược lại nếu môi trường được đảm bảo sẽ góp phần giúp nông nghiệp phát triển bền vững. Chương trình ký kết sẽ góp phần cụ thể hóa những lĩnh vực mà mỗi ngành quản lý, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong bối cảnh hiện nay…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: “Chương trình ký kết là những nhóm việc cụ thể để 2 bên căn cứ triển khai thời gian tới, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước của 2 Bộ đồng thời tham mưu Chính phủ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quốc hội và Nhà nước và trách nhiệm trước người dân. Bộ nông nghiệp cam kết sẽ quán triệt những nội dung đã ký kết đến các đơn vị của Bộ, yêu cầu thực hiện hiệu quả những cam kết này đồng thời chỉ đạo hệ thống quản lý Nhà nước chuyên ngành của nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương cùng tổ chực thực hiện”.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cho rằng, việc phối hợp giữa 2 bên sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến 2 Bộ hiện nay, hướng đến đảm bảo lợi ích của người và toàn xã hội. Trên cơ sở này thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  và tài nguyên, môi trường.