WVV tuyển 02 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) hiện đang cần tuyển 01 Điều phối viên dự án và 01 Cán bộ thị trường, làm việc tại  Quảng Trị

Ứng viên đăng ký ONLINE (http://careers.wvi.org/job-opportunities-in-vietnam)

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Điều phối viên dự án; Cán bộ thị trường