Chưa xem xét, thảo luận tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

ThienNhien.Net – Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu của Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến rộng rãi chưa trình Chính phủ.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017 diễn ra chiều 3/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Cụ thể, đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 3.000 lên 8.000 đồng/lít trong dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ gây tác động mạnh đến thị trường, khiến xăng dầu có thể sẽ có đợt tăng giá mạnh kỷ lục, gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp và người dân.

Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017

Về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đề xuất của Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo, xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và người dân, chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận vấn đề này.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khi trình dự thảo Luật Thuế BVMT (sửa đổi), Bộ Tài chính phải hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đánh giá toàn diện các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách đến kinh tế – xã hội trong trước mắt và lâu dài… để báo cáo Chính phủ xem xét, thảo luận trước khi trình Quốc hội quyết định.

“Việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT nói chung và thuế BVMT đối với xăng nói riêng được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Bảo vệ môi trường”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Luật Thuế BVMT hiện hành quy định khung mức thuế BVMT đối với xăng từ 1.000-4.000 đồng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể mức thuế trong từng thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và chính sách về BVMT của Nhà nước (hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế BVMT đối với xăng là 3.000 đồng/lít).

Cho biết những biện pháp của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho năm 2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2016, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-TTg ngày 15/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Đồng thời ngày 1/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2017 (là lần đầu tiên Chính phủ ban hành Nghị quyết 1 ngay từ ngày đầu năm để kịp thời có cơ sở cho các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện sớm).

Theo đó, Chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và đề ra một số nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng năm 2017, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Để Nghị quyết sớm được thực thi, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; đồng thời tập trung và chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cùng với Nghị quyết 01, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp sẽ được thực hiện ngay từ năm 2017.

“Những nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ đề ra sẽ được đánh giá định kỳ hàng tháng để tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, trường hợp cần thiết sẽ có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,7% trong năm 2017”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.