Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Lĩnh vực đất đai sẽ được đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính

Theo đó, Dự thảo đề xuất phương án thực thi đối với 15 nhóm thủ tục hành chính đang được quy định tại 1 Nghị định; 1 Thông tư liên tịch và 8 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Trong đó, lĩnh vực đất đai, đề xuất đơn giản hóa ở 3 nhóm thủ tục hành chính là cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhóm tách thửa, hợp thửa.

Lĩnh vực môi trường, đề xuất đơn giản hóa ở 5 nhóm thủ tục hành chính là cấp giấy phép/điều chỉnh/cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp/cấp lại/điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp/cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại; cấp/cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; thủ tục xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam.

Lĩnh vực khoáng sản, đề xuất đơn giản hóa ở 2 nhóm thủ tục hành chính là đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lĩnh vực tài nguyên nước, đề xuất đơn giản hóa ở 2 nhóm thủ tục hành chính là cấp giấy phép tài nguyên nước; đăng ký khai thác nước dưới đất.

Lĩnh vực khác, đề xuất đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính về cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; khí tượng thủy văn và cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo.