Mở rộng Khu công nghiệp Quán Ngang lên hơn 321 ha

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp (KCN) Quán Ngang giai đoạn 3 với diện tích 116,74 ha vào Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020, nâng tổng diện tích KCN Quán Ngang từ 205 ha lên 321,74 ha.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Nghị định số 164/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị hướng dẫn chủ đầu tư lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện các thủ tục về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xử lý nước thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng các quy định khi chuyển đổi đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng phải chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong KCN; trong đó có giải pháp bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho người lao động theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và pháp luật về nhà ở.

KCN Quán Ngang được xây dựng tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Việc mở rộng diện tích, nhằm tạo điều kiện cho KCN đẩy mạnh tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, phát huy lợi thế và tiềm năng của tỉnh, khai thác và sử dụng tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ; từng bước mở rộng, liên doanh, liên kết giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nguồn: