SNV tuyển Tư vấn

Tổ chức SNV đang tuyển Tư vấn về Phát triển mô hình khôi phục rừng tại tỉnh Hà Tĩnh

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamprocurement@snvworld.org trước 17h ngày 09/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.